Algemene verkoop- en leveringsvoorwaardenArtikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BelginaArt.been op alle overeenkomsten tussen de BelginaArt.be n.v., optredend onder de handelsbenaming “BelginaArt.be” (hierna zo genoemd) en de (potentiële) klant van BelginaArt.be (hierna “klant” genoemd). De klant kan elke natuurlijke of rechtspersoon zijn die met BelginaArt.be in contact treedt om één of meer kunstwerken of andere producten of diensten van BelginaArt.be te kopen.

Behoudens andersluidende geschreven overeenkomst gelden onderstaande bepalingen. Zij maken deel uit van elke aanbieding en maken bij goedkeuring van een aanbieding integraal deel uit van de overeenkomst tot levering. Het door een klant zonder opmerkingen aanvaarden en behouden van een aanbieding of een orderbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen, geldt als een instemming met de toepassing ervan. Het feit dat de klant huidige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Indien om welke reden dan ook een deel van deze voorwaarden niet (meer) geldig zou zijn zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd geldig blijven.
BelginaArt.be behoudt zich het recht voor om af en toe haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van de op het moment van aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de klant een bestelling heeft gedaan die door BelginaArt.be vervolgens is aanvaard.

Elke bestelling, onder welke vorm dan ook, overgemaakt door de klant aan BelginaArt.be, verbindt de klant op onherroepelijke wijze. De bestelling brengt de verbintenis mee de bestelde producten integraal af te nemen en te betalen. Gezien de kunstwerken op maat en op bestelling worden gemaakt kan enkel een in onderling overleg met de kunstenaar gemaakte afspraak tot een gehele of gedeeltelijke terugname leiden, tegen een schadevergoeding die wordt afgesproken, doch die steeds minstens 30% zal bedragen van het bedrag van de geplaatste bestelling.

Indien BelginaArt.be de bestelling aanvaardt, zal BelginaArt.be hiertoe steeds een orderbevestiging sturen naar de klant. De orderbevestiging zal bij voorkeur minstens de volgende gegevens bevatten: de naam van de kunstwerken, het aantal, de prijs, het ordernummer van de overeenkomst, het leveringsadres, de verzendingskosten en de vermoedelijke leveringstermijn.

Indien tussen het ogenblik van de overeenkomst tot levering en de eigenlijke levering een prijsstijging wordt doorgevoerd waarop BelginaArt.be zelf geen zeggenschap heeft (verhoging kostprijs kunstwerken door de kunstenaar, verhoging vervoerprijzen, verhoging verzekeringspremies, enz.) dan heeft BelginaArt.be het recht deze verhogingen door te rekenen. De klant wordt hiervan voorafgaand verwittigd en heeft vervolgens twee werkdagen tijd om eventueel zijn bestelling alsnog te annuleren.

Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, worden alle bijkomende leveringen en of diensten, afzonderlijk in rekening gebracht.


Artikel 3 Levering en Leveringstermijnen

BelginaArt.be levert uitsluitend in België, tenzij voorafgaandelijk anders wordt afgesproken.

Leveringstermijnen berusten steeds op een schatting en worden als richttermijnen aangegeven en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld door BelginaArt.be - geeft de klant nimmer het recht om schadevergoeding van BelginaArt.be te vorderen of een korting op de toekomende bedragen toe te passen.

Indien BelginaArt.be er niet in slaagt de bestelde producten te leveren bij de klant door redenen die bij de klant liggen zal BelginaArt.be de klant bij aangetekend schrijven in gebreke stellen en aanmanen de producten binnen een bepaalde periode af te halen bij de kunstenaar. De kosten voor de opslag van de producten zullen ten laste gelegd worden van de klant.

De levering van de producten door BelginaArt.be gebeurt steeds op één adres, dat goed bereikbaar moet zijn.

Gezien de aard van de producten (unieke kunstvoorwerpen) zijn steeds afwijkingen in vorm, kleur, materiaal, formaat, enz. mogelijk van het model dat wordt voorgesteld op de website, of van het model dat voorafgaand werd gevraagd door de klant. Ook onderling binnen een reeks van kunstwerken kunnen afwijkingen bestaan. Verbeteringen en kleine veranderingen in het model van het product of de verpakking zijn toegestaan aan de kunstenaar en dus aan BelginaArt.be.

Artikel 4 Verzending en Transport

De verzending van de producten gebeurt door BelginaArt.be op een door BelginaArt.be bepaalde wijze en voor risico van BelginaArt.be. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant die hiervoor bij de aanbieding een prijsvoorstel heeft gekregen en bij bestelling heeft aanvaard.

BelginaArt.be zal zich behoorlijk verzekeren voor het transport van de producten.

Artikel 5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

BelginaArt.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komt. Dergelijke omstandigheden zijn stakingen, storingen in energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, niet tijdige levering door leveranciers, enz.

Artikel 6 Klachten

BelginaArt.be zal alle klachten in verband met de kunstwerken ernstig onderzoeken en binnen een periode van tien werkdagen proberen met de klant tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. De klant dient bij klachten rekening te houden met de volgende bedenkingen.

Bij ontvangst dient de klant de geleverde producten grondig na te zien en fouten en gebreken onmiddellijk te melden op de vrachtbrief en schriftelijk aan BelginaArt.be. Indien binnen de 48 uur geen opmerkingen worden overgemaakt worden de producten geacht in goede staat en conform de bestelling te zijn afgeleverd.

 

JURIDISCHE INFORMATIE

Copyright © 2002-2003 BelgianArt ,Hoefijzerlaan 56, B-8000 Brugge, BELGIE
tel. +32 (0)5 642.762, fax +32 (0)5 680.604
e-mail: info@belgianart.be
website: http://www.belgianart.be

GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door De gebruiker (zij het de bezoeker, zij het de kunstenaar) van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. BelginaArt. bebehoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst, alsook alle andere voorwaarden en condities weergegeven op deze website, te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst, voorwaarden en condities zullen bekend gemaakt worden op de site van BelginaArt.be en zullen automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site.


Artikel 2. Internet communicatieplatform

BelginaArt.be is een internet communicatieplatform waar vraag en aanbod worden samengebracht. Potentiële kopers en verkopers, aanbieders en afnemers van kunstwerken kunnen er met elkaar in contact treden.


Artikel 3. Aansprakelijkheid

BelginaArt.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door BelgianArt.be zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en aanbieders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de BelginaArt.be site geven geen recht op een financiële compensatie. BelginaArt.be is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

BelginaArt.be biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. BelginaArt.be kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

BelginaArt.be is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. BelginaArt.be oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat BelginaArt.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen BelginaArt.be en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. BelginaArt.be behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site, inclusief leveringstermijnen en prijzen. Prijzen, hoeveelheden en leveringstermijnen van de aangeboden producten zijn afhankelijk van de reeds bestelde hoeveelheden en van de door de kunstenaars beschikbaar gestelde hoeveelheden.


Artikel 4. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,...) eigendom zijn en blijven van BelginaArt.be en/of de respectievelijke kunstenaars. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BelginaArt.be. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de BelginaArt.be site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.


Artikel 5. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

BelginaArt.be verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen, ons dienstenaanbod verder te optimaliseren of om de gebruiker gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Deze informatie kan door BelginaArt.be gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard.BelginaArt.be verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

BelginaArt.be verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.BelginaArt.be maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken). Wijzigingen aan de BelginaArt.be Privacyregeling zijn ten allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op onze site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. BelginaArt.be, Hoefijzerlaan 56, B-8000 Brugge, +32 (0)5 673 198, is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgen worden opgeslagen. Enkel wie informatie van ons verkiest, zal in onze database opgenomen worden. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het ons een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 6. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.

 

Voor contact met BelgianArt.be

Voor klantendienst en hulp gelieve ons op het volgende nummer te bellen.

Tel. 050-642.762
Fax. 050-680.604
Gsm. 0475830067
E-mail. info@belgianart.be
Managing Director. Marnik Dhoore, md@belgianart.be
Kantooruren. 8.30u. - 18.30pm

Adres
BelgianArt.be
Hoefijzerlaan 56
B-8000 Brugge
België

Belgianart doet zijn best u te beantwoorden binnen de 24u..

 

Sluit dit venster